Informatyk w szkole  Szkoła podstawowa  Informatyk Szkoła  Informatycy  Wrocław O wrocławiu

Dokumenty niezbędne do zapisania dziecka do klasy pierwszej można pobrać ze strony internetowej i w sekretariacie szkoły Samorząd Uczniowski zorganizował Pocztę Walentynkową, która wpisała się już w tradycję naszej szkoły. Instytucja pod znakiem czerwonego serduszka swoją działalność rozpoczęła już przed godziną 8, wtedy do walentynkowych urzędników trafiły pierwsze pliki kolorowych kartek. Po segregacji listonosze dostarczyli je do adresatów Prosimy o dostarczanie wszystkich nowych opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej wyłącznie do sekretariatu szkoły Dnia 13 lutego 2018 roku dzieci z oddziałów przedszkolnych zaprosiły swoje babcie i swoich dziadków na uroczystość z okazji ich święta. Zaproszeni goście mieli okazję podziwiać swoje pociechy w specjalnie przygotowanym dla nich programie artystycznym. Dzieci recytowały wiersze, śpiewały piosenki, tańczyły. We wrześniu 1945 r. wprowadzono podział na dwie szkoły, które mieściły się w tym samym budynku. W 12 oddziałach uczyło się 524 dzieci. Grono nauczycielskie składało się z 10 osób. W szkole została zorganizowana Izba Pamięci Narodowej, która zajęła I miejsce w konkursie wojewódzkim i została laureatką konkursu krajoweg W roku szkolnym 2006/2007 nasza szkoła przystąpiła do konkursu „ Szkoła Przyjazna dla Sportu”. Zespół uczniów przygotował kronikę sportową. W kronice umieszczone były zdjęcia i opisy działań sportowych podejmowanych na rzecz wszystkich uczniów naszej szkoły. Nasza szkoła otrzymała certyfikat „ Szkoła przyjazna dla sportu”. Jest to współpraca ważna, ponieważ na podstawie opinii poradni nauczyciele otrzymują informacje o danym uczniu, potrzebne do dalszej pracy dydaktyczno-wychowawczej. Współpraca ta jest tym bardziej cenna i konieczna, jeśli w danej szkole nie ma pedagoga szkolnego. Po przeprowadzeniu badań poradnia wydaje opinię zbiorczą o dziecku, którą uzgadnia zespół specjalistyczny składający się z pedagoga, lekarza, psychologa. Zatwierdzeniem zajmuje się zespół orzekający złożony z dyrektora poradni, kierownika poradni medycyny szkolnej, lekarza neurologa, psychologa, pedagoga i przedstawiciela administracji szkolnej. Współpraca polega na organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą objętymi obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcącymi się w szkołach ponadgimanzjalnych do ukończenia 19 roku życia. aktualnie kształcimy 262 uczniów w 15 oddziałach klasowych, realizując przyjęte programy nauczania i uwzględniając integrację treści przedmiotowych oraz realizację ścieżek edukacyjnych; Z dniem 01.09.2017r rozpoczyna się nabór wniosków o przyznanie stypendiów szkolnych dla uczniów Zgodnie z art.90g. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w bieżącym roku szkolnym przyznawane będą stypendia dyrektora szkoły za wyniki w nauce uczniom klas od IV do VI. kadrę pedagogiczną stanowią wykwalifikowani, kompetentni i doświadczeni nauczyciele, którzy w swojej pracy kładą nacisk na dostosowanie metod i form pracy do możliwości psychofizycznych uczniów, a także wdrażają aktywizujące metody nauczania; w placówce zatrudnieni są także fachowi i oddani szkole pracownicy administracji i obsługi;